Przepisy Ujednolicone o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów Kolejami (CIM)

(Załącznik B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r.)

TYTUŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
TYTUŁ II
ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY PRZEWOZU
TYTUŁ III
ZMIANA UMOWY PRZEWOZU
TYTUŁ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
TYTUŁ V
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
TYTUŁ VI
WZAJEMNE STOSUNKI MIĘDZY KOLEJAMI
TYTUŁ VII
POSTANOWIENIA WYJĄTKOWE
ANEKS I
(Artykuły 4 i 5)
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)
Aneks ten otrzyma brzmienie, które ustaliła komisja ekspertów, zgodnie z Artykułem 69 par. 4 Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM) z dnia 7 lutego 1970 r., dla Regulaminu międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejami (RID), załącznik I do CIM.
Komisja ekspertów dostosuje również tekst tego regulaminu pod względem redakcyjnym do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r.

 

ANEKS II
(Artykuł 8 par. 1)
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami wagonów prywatnych (RIP)
Aneks ten otrzyma brzmienie, które ustaliła Komisja ekspertów, zgodnie z Artykułem 69 par. 4 Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM) z dnia 7 lutego 1970 r., dla Regulaminu międzynarodowego przewozu wagonów prywatnych (RIP); załącznik IV do CIM.
Komisja ekspertów dostosuje również tekst tego regulaminu pod względem redakcyjnym do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r.

 

ANEKS III
(Artykuł 8 par. 2)
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami kontenerów (RICo)
Aneks ten otrzyma brzmienie, które ustaliła Komisja ekspertów, zgodnie z Artykułem 69 par. 4 Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM) z dnia 7 lutego 1970 r. dla Regulaminu międzynarodowego przewozu kontenerów (RICo), załącznik V do CIM.
Komisja ekspertów dostosuje również tekst tego regulaminu pod względem redakcyjnym do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r.

 

ANEKS IV
(Artykuł 8 par. 3)
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami przesyłek ekspresowych (RIEx)
 1. Za przesyłki ekspresowe uważa się tylko towary przewożone w sposób szczególnie szybki na warunkach taryfy międzynarodowej.
  Do przewozu jako przesyłki ekspresowe dopuszcza się tylko te towary, które można załadować w sposób normalny do wagonu bagażowego pociągów ruchu osobowego. Taryfy międzynarodowe mogą dopuszczać odchylenia od tej zasady.
 2. Od przewozu jako przesyłki ekspresowe wyłącza się przedmioty wymienione w artykule 4 Przepisów ujednoliconych. Materiały i przedmioty wymienione w RID lub wymienione w umowach i postanowieniach taryfowych, zawartych na podstawie Artykułu 5 par. 2 Przepisów ujednoliconych, dopuszcza się do przewozu jako przesyłki ekspresowe tylko wówczas, gdy taki sposób przewozu jest wyraźnie przewidziany w RID albo w wymienionych umowach lub postanowieniach taryfowych.
  Taryfy międzynarodowe ustalają, czy inne towary mogą być również wyłączone od przewozu jako przesyłki ekspresowe lub dopuszczone do przewozu warunkowo.
 3. Przesyłki ekspresowe mogą być nadawane do przewozu na podstawie innego dokumentu przewozowego niż dokument ustalony zgodnie z Artykułem 12 par. 2 Przepisów ujednoliconych. Formularz, który ma być używany, oraz dane, które powinny być lub mogą być w nim zamieszczone, określane są przez taryfy międzynarodowe. Dokument ten powinien obowiązkowo zawierać:
  1. nazwę stacji nadania i przeznaczenia,
  2. nazwisko i adres nadawcy i odbiorcy,
  3. oznaczenie towaru,
  4. liczbę sztuk przesyłki i opis opakowania,
  5. szczegółowe wymienienie dokumentów wymaganych przez władze celne lub inne władze administracyjne, załączonych do tego dokumentu przewozowego.
 4. Przesyłki ekspresowe powinny być przewożone szybkimi środkami przewozowymi w terminach przewidzianych w taryfach międzynarodowych. Terminy dostawy powinny być w każdym wypadku krótsze od terminów dostawy stosowanych w odniesieniu do przesyłek pospiesznych.
 5. Taryfy międzynarodowe mogą również przewidywać inne odchylenia od Przepisów ujednoliconych niż wymienione wyżej; nie mogą one jednak wprowadzać odchyleń od postanowień Artykułów 35 do 38, 40 do 42, 44 i 47 do 58 Przepisów ujednoliconych.
 6. Jeżeli powyższe przepisy i postanowienia taryf międzynarodowych nie stanowią inaczej, przy przewozie przesyłek ekspresowych stosuje się Przepisy ujednolicone.